Bezpieczeństwo i higiena pracy


Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 200 zł


Od   roku akademickiego 2019/2020 słuchacze na studiach podyplomowych na kierunku BHP będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu Auditora BHP.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) wprowadza z dniem 1 lipca 2005 r. istotne zmiany, dotyczące kwalifikacji niezbędnych do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia:

1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bhp.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp,

2) starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca:a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lubb) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,

3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, 

4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Fizjologia i higiena w kształtowaniu warunków pracy 15
2. Maszyny i urządzenia w środowisku pracy 15
3. Czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy 10
4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 15
5. Metody pracy służb BHP 10
6. Ochrona środowiska naturalnego i ekologia 10
7. Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy 20
8. Ergonomia 15
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna 8
10. Prace szczególnie niebezpieczne 10
11. Prawna ochrona pracy 16
12. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 16
13. BHP w gospodarstwach rolnych 22
14. Zagrożenia przeciwpożarowe i wybuchowe 12
15. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem 10
16. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
17. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 230