Compliance Officer (specjalista ds. zgodności) – NOWOŚĆ!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3100 zł

Cele i charakterystyka studiów

 

Współczesny obrót gospodarczy odbywa się w otoczeniu biznesowym, które generuje zagrożenia głównie natury prawnej, co w znacznym stopniu przyczynia się do podejmowania decyzji biznesowych, skutkujących znacznymi stratami materialnymi oraz wizerunkowymi przedsiębiorstwa. Otoczenie biznesowe potrzebuje zatem zaawansowanych i skutecznych narzędzi pozwalających na skuteczne zarządzanie ryzykiem. Zadanie zbudowania odpowiednich procedur i systemów polegających na zapobieganiu występowania ryzyka natury prawnej oraz skuteczne ich wdrażanie, spoczywa na dziale compliance, co z ang. tłumaczone jest jako „zgodność”.

Compliance pełni zatem funkcję kontrolną w organizacji (przedsiębiorstwie). Monitoruje proces wdrażania obowiązującego prawa. Dba, aby wszelkie regulacje, przepisy i standardy zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone oraz w należyty sposób stosowane. Ryzyko prawne związane jest z możliwością wystąpienia strat materialnych lub niematerialnych wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Procesy te mogą być generowane przez czynnik ludzki, jak i systemy techniczne.

Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) umożliwia podjęcie skutecznej konkurencji zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Tym samym zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w istotnym stopniu wzrasta.

Oficer compliance jest osobą, która w danej firmie zajmuje się wdrożeniem
i utrzymaniem takich systemów.

 

Wewnątrz organizacji – poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika, bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych z jasno określonymi wytycznymi oraz konsekwencjami niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i niewłaściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników.

Na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi oraz
kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

 

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

Prawników, ekonomistów, menedżerów, którzy dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą
z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji. Osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji. Doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych. Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocji zachowań etycznych.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

Program studiów – łącznie 200 godzin zajęć obejmuje:

 1. Otoczenie prawne organizacji  (30 godzin)

 

  • Państwo prawa a gospodarka rynkowa
  • Podstawy prawne compliance w dyrektywach EU
  • Podstawy prawne compliance w prawie polskim
  • Elementy Kodeksu Spółek Handlowych
  • Przepisy o ochronie konkurencji i konsumenta oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym
  • Elementy prawa pracy
  • Ustawa o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych

Etyka biznesu i ład korporacyjny   (15 godzin)

  • Misja, wizja i wartości organizacji
  • Tworzenie kodeksu postępowania i funkcjonowanie komitetów etycznych
  • Role, obowiązki i zobowiązania osób zarządzających
  • Kultura organizacja, jako czynnik istotny dla kształtowania zasad compliance w organizacji

Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych  (25 godzin)

  • Synergia i współpraca z innymi działami
  • Metodyka tworzenia funkcji compliance w organizacji (analiza porównawcza różnych rozwiązań)
  • Rola i zadania specjalisty ds. compliance / funkcji ComplianceOfficer (wymagania w zakresie wykonywania zawodu, podstawowe kompetencje, aspekty praktyczne)

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności   (25 godzin)

  • Tworzenie planów Compliance
  • Identyfikacja, szacowanie i monitoring braku zgodności
  • Przeciwdziałanie i identyfikacja infiltracji wywiadowczej
  • Przeciwdziałanie ryzyku utraty reputacji
  • System wczesnego ostrzegania
  • Miejsce i znaczenie zespołu Compliance w organizacji

Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
(30 godzin)

  • Obszar zgodności z prawem uczciwej konkurencji i wolnego handlu (prawo antymonopolowe, nadużycia gospodarcze)
  • Obszar zgodności z prawem pracy i przepisami BHP
  • Obszar zgodności z przepisami ochrony środowiska i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Obszar zgodności z prawem finansowym i handlu (przepisy w zakresie przestępstw i nadużyć finansowych, przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
  • Obszar zgodności z prawem podatkowym
  • Obszar zgodności z prawem antykorupcyjnym (zasady wręczania i przyjmowania prezentów oraz przekazywania darowizn, współpraca z organizacjami rządowymi i agencjami pozarządowymi; w tym lobbing)
  • Obszar zgodności z prawem ochrony własności intelektualnej i informacji poufnych (w tym o ochronie danych osobowych i praw autorskich)
  • Inne obszary zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności (np. branża finansowa – banki, branża farmaceutyczna, itp.)

Działania prewencyjne funkcji Compliance  (30 godzin)

 

  • Tworzenie ram regulacji nadzoru wewnętrznego
  • Procesy zarządzania cyklem życia zasad i praktyk firmowych
  • Opracowanie programów komunikacji zasad i praktyk
  • Działalność edukacyjna funkcji compliance
  • Komunikacja z rynkiem – przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego

Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa  (15 godzin)

  • Identyfikacja i zarządzanie konfliktami interesów
  • Zapewnienie bezpiecznego procesu przepływu dokumentacji i informacji firmowej (funkcja ABI)
  • Wprowadzenie odpowiednich kontroli
  • Wprowadzenie poziomu kontroli i ich zgodności z SOX

 

Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzania jakością  (20 godzin)

 • Zgłaszanie przypadków naruszeń, programy “speakingup”
 • Badania naruszeń i nadużyć oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających
 • Sankcje wynikające z naruszenia przepisów prawa: elementy prawa cywilnego i karnego
 • Kontrola zewnętrzna – przygotowania organizacji do współpracy z organami ścigania takimi jak CBŚP, CBA lub ABW w trakcie czynności służbowych.

Seminarium dyplomowe 10 godzin.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry oraz pracą dyplomową.