PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2400 zł

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne 4
2. Pojęcia wstępne rachunkowości 6
3. Charakterystyka aktywów i pasywów 9
4. Operacje/zdarzenia gospodarcze 7
5. Dowody księgowe, dokumenty księgowe 6
6. Księgi rachunkowe 10
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych 17
8. Ogólne zasady podatku VAT 6
9. Ewidencja podstwowych operacji wynikowych i gospodarka magazynowa 40
10. Ewidencja przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej 6
11. Ewidencja przychodów i kosztów z działalności finansowej 2
12. Podstawowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej 4
13. Zasady ustalania wyniku finansowego 16
14. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwo 4
15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4
16. Etyka 4
17. Sprawozdania finansowe mikro i małych jednostek gospodarczych na podstawie załącznika 4 i 5 UoR 8
18. Zadania komleksowe 32
19. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 10
20. Ryczałt ewidencjonowany 4
21. Karta podatkowa 1
Razem 200