Prawo nowoczesnych technologii

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3500 zł

 

Adresaci studiów

 

 1. Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozwiązań prawnych odnoszących się do nowoczesnych technologii. Kierunek ten w szczególny sposób dedykowany jest dla przedstawicieli szeroko pojętych zawodów prawniczych oraz menedżerów zarządzających projektami, w sektorze mediów, IT i telekomunikacji, ale także dla pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii, oraz innych osób zajmujących sięprawem nowoczesnych technologii.

Adresatami studiów są osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny,

Cel i charakterystyka studiów

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami  z zakresu wielu gałęzi prawa odnoszących się do obszarów nowoczesnych technologii. W szczególności do własności intelektualnej, ochrony technologii (know-how), ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych, ochrony informacji oraz handlu elektronicznego i innych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Źródła prawa nowoczesnych technologii w prawie unijnym i prawie krajowym
 • Zastosowanie nowych technologii w administracji i gospodarce
 • Organizacyjne aspekty tworzenia i wdrażania nowych technologii
 • Prawne zagadnienia społeczeństwa informacyjnego
 • Polski rynek fin-tech
 • Prawna ochrona wynalazków i nowoczesnych technologii
 • Prawo własności przemysłowej
 • Modele zarządzania i ochrona tajemnic przedsiębiorstwa
 • Konstrukcja umów przenoszących prawa : umowy licencyjne i inne umowy w obrocie prawami własności intelektualnej
 • Techniczne aspekty zawierania i sporządzania umów IT
 • Wdrożenia systemów informatycznych w administracji publicznej oraz ich wykorzystanie do realizacji zadań statutowych
 • Cywilnoprawna ochrona przed nieuczciwą konkurencją w Internecie.
 • Prawo własności intelektualnej
 • Cyberprzestępczość i bezpieczeństwo w sieci
 • Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe w zakresie ochrony informacji.
 • Prawne aspekty ochrony prywatności w sieci
 • Hosting – aspekty prawne
 • RODO prawne regulacje ochrony danych osobowych
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej i promocyjnej w Internecie
 • Obowiązki w zakresie marketingu internetowego
 • Polski rynek handlu i reklamy elektronicznej
 • Elektroniczne treści chronione prawem autorskim i ich rozpowszechnianie
 • Uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów
 • Prawne aspekty zawierania umów za pośrednictwem Internetu, telefonii komórkowych, oraz inne narzędzi komunikacji elektronicznej
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość
 • Regulacje prawne używania podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego
 • Płatności elektroniczne i zagadnienia nowych usług fin-tech
 • Seminarium dyplomowe
 • Łącznie 180-200 godzin zajęć

 

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry oraz pracą dyplomową.