Prawo zamówień publicznych

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 400 zł

Studia skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników i dyrektorów jednostek gospodarczych, korzystających ze wsparcia finansowego budżetu państwa oraz funduszy europejskich, dyrektorów oraz pracowników podmiotów, w których udział posiada skarb państwa (w szczególności szkół, zakładów opieki zdrowotnej), pracowników organizacji pozarządowych.

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami zamówień publicznych oraz nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działań związanych z realizacją zamówień publicznych. Po zakończeniu studiów słuchacz powinien stać się ekspertem w dziedzinie przetargowego i poza przetargowego wydatkowania środków publicznych.

Ukończenie studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych przygotowuje słuchacza do pracy jako specjalisty do spaw zamówień publicznych oraz do pełnienia funkcji arbitra.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p.PrzedmiotLiczba godzin
1.Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych8
2.Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne)8
3.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne12
4.Tryby udzielania zamówień publicznych8
5.Ustawa prawo zamówień publicznych a inne regulacje prawne związane z systemem zamówień publicznych16
6.Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych4
7.Dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego12
8.Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych4
9.Procedura odwoławcza12
10.System kontroli udzielania zamówień publicznych12
11.Środki publiczne w systemie zamówień publicznych12
12.Udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych4
13.Umowy w sprawach zamówień publicznych12
14.Zajęcia praktyczne – przygotowywanie zamówienia20
15.Zajęcia praktyczne – realizacja procedury przetargowej20
16.Fakultet – przedmiot do wyboru10
17.Seminarium dyplomowe16
 Razem190