Kierunki

 

Administracja państwowa i samorządowa

Audytor wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym – NOWOŚĆ!

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Business Trainer Academy – NOWOŚĆ!

Coaching business & life

Compliance Officer (specjalista ds. zgodności) – NOWOŚĆ!

Czynności operacyjno – rozpoznawcze w prawie dowodowym – NOWOŚĆ!

Dietetyka i planowanie żywienia

HR Business Partner Academy – NOWOŚĆ!

Kadry i płace

Kosmetologia lecznicza i body fitness

Mediacje

Menedżer logistyki – NOWOŚĆ!

Podstawy rachunkowości

Podyplomowe studia europejskie

Podyplomowe studia menedżerskie MBA

Prawo egzekucji sądowej

Prawo nowoczesnych technologii – NOWOŚĆ!

Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami

Prawo podatkowe i podatki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo zamówień publicznych

Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi – NOWOŚĆ!

Przestępczość gospodarcza, skarbowa i korupcyjna – zapobieganie i wykrywanie – NOWOŚĆ!

Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne – NOWOŚĆ!

Rachunkowość dla zaawansowanych

Rachunkowość zarządcza i controlling dla menedżerów (niefinansistów) – NOWOŚĆ!

Resocjalizacja osób skazanych i wykluczonych społecznie – KSZTAŁCENIE ZDALNE!

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją – NOWOŚĆ!

Zarządzanie bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej – NOWOŚĆ!

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – NOWOŚĆ!

Zarządzanie jakością – KSZTAŁCENIE ZDALNE!

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Zarządzanie projektami – NOWOŚĆ!

Zarządzanie szkołą wyższą – studia podyplomowe – KSZTAŁCENIE ZDALNE!

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zintegrowany system zarządzania